KONKURS

powrót do listy
powrót do listy

 • 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Bezgluten serwisie Facebook: https://www.facebook.com/Bezgluten
 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Organizatorem Konkursu jest firma Traffic Trends Sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Piątkowskiej 163, kod pocztowy 60-650, NIP: 7773174094; zwana dalej "Organizatorem".
 5. Konkurs trwać będzie 10 dni od momentu opublikowania postu konkursowego na osi czasu profilu Bezgluten w serwisie Facebook (tj. od dnia 14.05.2021 r. od godziny 09:00 do dnia 24.05.2021 r. do godziny 23.59 włącznie).
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.
 7. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • 2. [UCZESTNICY KONKURSU]
 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.
 2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej oraz w paragrafie 3, zwana dalej "Uczestnikiem".
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil w serwisie Facebook, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook, założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez serwis Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi serwisu Facebook.

 

 

 

 • 3. [ZASADY KONKURSU]
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wstawienie zgłoszenia konkursowego w formie komentarza pod grafiką konkursową na osi czasu profilu marki Bezgluten w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/Bezgluten
 2. Tylko Zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie komentarza pod postem konkursowym w czasie wskazanym w § 1 pkt 5 biorą udział w Konkursie. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości lub postu na osi czasu profilu Bezgluten w serwisie Facebook nie będą brały udziału w Konkursie.
 3. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i/lub Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia. Jednocześnie, w przypadku zwycięstwa w konkursie Uczestnik przenosi na rzecz Organizatora Konkursu całość w/w majątkowych praw autorskich Zgłoszenia konkursowego.
 4. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.
 5. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
 7. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kilkoma różnymi kontami w serwisie Facebook,
 8. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kontem w serwisie Facebook, w którym został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe imię lub nazwisko danej osoby.
 9. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników powoduje utratę prawa do nagród.

 

 • 4. [NAGRODY]
 1. Nagrodą w konkursie są bony o wartości 100 zł dla zwycięzcy oraz dwa bony po 50 zł za 2 i 3 miejsce do wykorzystania w naszym sklepie online https://bezgluten.pl/sklep/.
 2. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
 3. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród, jeśli zgłoszone prace będą, w subiektywnej ocenie Organizatora, mało wartościowe pod względem kreatywnym i jakościowym, a także niezgodne z przedstawionymi w Regulaminie wymaganiami.

 

 • 5. [ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]
 1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się najpóźniej dnia 27.05.2021 r. o godzinie 12.00.
 2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wynikach Konkursu w odpowiedzi na jego komentarz do postu z zadaniem konkursowym na osi czasu profilu Bezgluten w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/Bezgluten . Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem Bezgluten na Facebooku poprzez wiadomość prywatną, aby otrzymać nagrodę.
 3. Aby móc odebrać nagrodę, Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem Bezgluten na Facebooku poprzez wiadomość prywatną najpóźniej do dnia 30.05.2021 r. do godziny 12:00. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zwycięzcy oraz wyboru Zwycięzcy alternatywnego spośród pozostałych Zgłoszeń konkursowych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.

 

 • 6. [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

 2. Administratorem danych osobowych uczestników jest jest firma Traffic Trends Sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Piątkowskiej 163, kod pocztowy 60-650, NIP: 7773174094; zwana dalej "Organizatorem".

 3. Danymi osobowymi, które będą gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane przez Administratora są: imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu i adres-email.

 4. Dane osobowe przetwarzane będą w:

celach przeprowadzenia konkursu, promowania organizatora oraz wydania nagród (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) oraz na podstawie Regulaminu konkursu.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następnego po dacie przystąpienia do konkursu.

 

 1. Podmiotowi danych osobowych przysługuje:

 

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

 

 1. Prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podlegały profilowaniu.

 

 • 7. [ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA]
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
 2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
 4. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
 5. jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisu Facebook,
 6. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w serwisie Facebook,
 7. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z kont w serwisie Facebook.

 

 • 8. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
 1. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.\
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 14.05.2021 do dnia 24.05.2021.

Zamknij
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.