Regulamin konkursu laurkowego „Wypisz i wymaluj”

Regulamin Konkursu laurkowego „Wypisz i wymaluj”

 

 • 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs pod nazwą „Wypisz i Wymaluj”, zwany w dalszej części „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka Bezgluten Sp. z o.o. z siedzibą w Koniuszy, Posądza nr 128, 32-104 Koniusza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000655404, o numerze REGON 366178295, o numerze NIP 5252691035, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 PLN, numer rejestrowy BDO: 000050514 (dalej „Organizator” albo „Bezgluten”).
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook ani Instagram. Serwisy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursu na łamach serwisu. Serwisy udostępniają wyłącznie infrastrukturę̨, dzięki której jest możliwa komunikacja w ramach Konkursu.
 4. Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny jest Organizator.
 5. Celem Konkursu jest promocja produktów marki Bezgluten, której właścicielem jest Organizator.
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega regulacjom zawartym w tej ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 

 • 2. Czas i zasady Konkursu
 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.06.2024 i pierwotnie był planowany do dnia 30.06.2024 do godziny 23:59. Termin zakończenia Konkursu został przedłużony przez Organizatora i obecnie Konkurs trwa do dnia 10.07.2024 do godziny 23:59. Konkurs jest prowadzony wyłącznie w formie offline, w siedzibie firmy. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu na Fanpage'u Bezgluten, prowadzonym na portalu Facebook, z podaniem imienia i nazwiska oraz oznaczeniem Zwycięzców.”
 2. Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy w terminie określonym w 2 ust. 1 Regulaminu, wysłać tradycyjną pocztą lub przesyłką kurierską samodzielnie stworzoną laurkę dla wszystkich pracowników firmy Bezgluten z okazji 20-lecia. Jako zgłoszenie do konkursu będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego.
 3. Zadanie konkursowe/Laurka konkursowa: Świętujcie z nami 20 urodziny! Wspólnie z dziećmi przygotujcie urodzinową laurkę dla Bezglutenu. Niech będzie radośnie, urodzinowo, kolorowo. W konkursie oceniamy pomysłowość, kreatywność oraz estetykę wykonania. Pozwólcie małym artystom na samodzielność.
 4. Laurki konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką, taką jak rysunek, wyklejanka, kolaż, czy techniki mieszane.
 5. Własnoręcznie wykonane Laurki konkursowe należy odpowiednio zabezpieczyć i wysłać do siedziby firmy na adres: Bezgluten Sp. Z o. o., Posądza 128, 32-104 Koniusza, k. Krakowa z dopiskiem „konkurs”.
 6. Laurka konkursowa nie może zawierać treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, w tym wulgarnych, dyskryminujących, rasistowskich, pornograficznych, itp. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane w laurce konkursowej, w tym za ewentualne naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 7. Laurka konkursowa musi być autorstwa Uczestnika Konkursu, który ją zgłasza. Uczestnik poprzez wysłanie laurki oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich i majątkowych do niej.
 8. Laurki konkursowe naruszające zasady Regulaminu lub niespełniające kryteriów Konkursu nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.
 9. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową lub przez Messengera). Odmowa udzielenia wyjaśnień jest równoznaczna ze złamaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Laureatami konkursu (dalej: „Zwycięzca” lub „Zwycięzcy”) zostaną Uczestnicy, których zgłoszenia w ocenie komisji (dalej: „Komisja”) powołanej przez Organizatora, zostaną uznane za najlepsze. Kryteria wyboru najlepszych zgłoszeń (laurek) to:
  a) zgodność z tematem / zadaniem konkursowym,
 11. b) kreatywność,
 12. c) oryginalność.
 13. Rodzaj i liczbę nagród opisuje §4 niniejszego Regulaminu.
 14. W przypadku powtarzających się zgłoszeń w konkursie, zostanie wzięta pod uwagę praca nadesłana z wcześniejszą datą stempla pocztowego.

 

 

 • 3. Uczestnictwo w konkursie

 

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie za zgodą i poprzez zgłoszenie przez rodzica lub opiekuna prawnego. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
 2. Uczestnik w ciągu trwania całego Konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również osoby świadczące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę na rzecz Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 5. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie, każdy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wydaniem Nagród.
 6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja, w skład której wchodzą członkowie wytypowani przez Organizatora Konkursu.
 7. Osoba spełniająca wszystkie warunki określone w §3 staje się Uczestnikiem Konkursu, poprzez wysłanie fizycznej Laurki konkursowej na wskazany adres w §2, zgodnie z kryteriami Konkursu, a w przypadku Uczestników małoletnich konieczne jest także dołączenie podpisanego przez opiekuna prawnego takiego Uczestnika Konkursu, formularza zgody znajdującego się na końcu Regulaminu. Laurka konkursowa uznaje się za zgłoszoną do Konkursu, jeśli zostanie wysłana tradycyjną pocztą lub przesyłką kurierską i dotrze na adres wskazany przez Organizatora w określonym czasie.
 8. Uczestnik konkursu jest zobowiązany wraz z pracą konkursową przesłać swoje dane kontaktowe e-mail, telefon lub fizyczny adres, aby Organizator mógł powiadomić Uczestnika o ewentualnej wygranej.
 9. Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez powiadomienie w wiadomości elektronicznej na adres: marketing@bezgluten.pl. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody.
 10. Poprzez przystąpienie do konkursu Uczestnik oświadcza, że:
 1. a) zapoznał się, w pełni rozumie i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu,
 2. b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu,
 3. c) spełnia wszystkie wymagania określone Regulaminem, dla bycia Uczestnikiem Konkursu.

 

 

 • 4. Nagrody

 

 1. Nagrody w Konkursie (dalej: „Nagrody”) to:
 • I miejsce, nagroda główna: voucher o wartości 500 zł na wyjazd rodzinny do Energylandii. Voucher można wykorzystać w kasach biletowych, wszystkich punktach gastronomicznych oraz sklepach.
 • II miejsce, nagroda: voucher do Empiku o wartości 200 zł oraz produkty z oferty marki Bezgluten o wartości 100 zł.
 • III miejsce, nagroda: voucher do Empiku o wartości 100 zł oraz produkty z oferty marki Bezgluten o wartości 100 zł.
 • 5 nagród pocieszenia z produktami z oferty marki Bezgluten – każda o wartości 100 zł.

Łączna wartość nagród to 1 500 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset złotych).

 1. Nagrodę otrzymuje ośmiu Uczestników (dalej „Zwycięzcy”), którzy, w opinii Komisji, stworzyli Laurki konkursowe spełniające najlepiej spośród wszystkich Uczestników warunki wskazane w §2 Regulaminu.
 2. Poza informacją o wynikach Konkursu umieszczoną na Fanpage’u Bezglutenu, Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej przez wysłanie wiadomości mailowej, telefonicznie lub listownie (w zależności od tego jakie dane kontaktowe zostaną przez nich udostępnione), w której zostaną poproszeni o podanie w zwrotnej wiadomości prywatnej danych, niezbędnych dla wydania Nagrody, takich, jak: imię, nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu.
 3. Zwycięzca zobowiązuje się do wysłania wszystkich danych, o których mowa w §4, w terminie do 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.
 4. Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody, jeśli w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o zwycięstwie nie dostarczy Organizatorowi wszystkich niezbędnych danych.
 5. Organizator zobowiązuje się do wysłania Nagrody w terminie do 14 dni roboczych od przesłania przez Zwycięzcę danych, o których mowa w §4.
 6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody lub utraty prawa do nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję. Taki Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w wiadomości mailowej, telefonicznie lub tradycyjną pocztą.
 7. Zwycięzca Konkursu nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
 8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

 

 

 • 5. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Do kompetencji Komisji należy rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy składać na piśmie na adres Organizatora lub droga mailową na adres biuro@bezgluten.pl w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji, jednakże nie później niż do 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
 3. Organizator w terminie 14 dni roboczych rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie lub mailowo poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania i adres poczty elektronicznej Uczestnika, jak również wskazanie i opis przyczyny reklamacji oraz oczekiwany sposób jej załatwienia (związane z nią żądanie).
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, przez co należy rozumieć, że nie można się od niej odwoływać do Organizatora. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2.

 

 

 • 6. Odpowiedzialność

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, i za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Odpowiedzi konkursowe.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia Nagród przez właściwych operatorów, w tym firm kurierskich lub Poczty Polskiej.
 3. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania, odwołania, zmiany zasad Konkursu lub formy interpretacji zgłoszonych Odpowiedzi konkursowych. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług pocztowych i kurierskich, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, b) opóźnienia, utraty, uszkodzenia lub zniszczenie przesyłek podczas transportu przez operatora pocztowego lub kurierskiego, c) jakiekolwiek problemy wynikające z działania operatora pocztowego lub kurierskiego, d) szkody, jakie mogą wystąpić w związku z wysyłką prac konkursowych, e) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z usług pocztowych lub kurierskich, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane przez operatorów pocztowych lub kurierskich, f) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

 • 7. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Organizator działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego „RODO”) informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych z związku z Konkursem.
 2. W związku z Konkursem Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu, takie jak: imię i nazwisko, praca konkursowa (laurka), a w przypadku wydania Nagród lub rozpatrzenia reklamacji ewentualnie także takie  dane jak: adres zamieszkania oraz do wysyłki Nagrody, numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
 3. Dane osobowe osób będą przetwarzane w następujących celach:
 4. związanych z organizacją i realizacją Konkursu, w tym w szczególności w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona poprzez dokonanie zgłoszenia Zadania Konkursowego (§6 ust. 1 lit. a) RODO),
 5. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (§6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych,
 6. księgowych, rozliczeniowych i podatkowych – wówczas podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (§6 ust. 1 lit. c) RODO).
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz taki dalszy czas jaki jest niezbędny dla celów Konkursu, a w zakresie, o którym mowa w ust. 3 lit. c) przez okres 5 – lat od zakończenia roku podatkowego. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Organizatorem, np. w zakresie obsługi IT, księgowej, z zakresu doradztwa prawnego lub ekonomicznego (audytorom) itp.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych, spowoduje uniemożliwienie wzięcia udziału w Konkursie.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych podmiotowi danych przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 11. W celu wykonania swoich praw należy się kontaktować z Organizatorem na adres Organizatora wskazany na wstępie Regulaminu.
 12. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez serwisy Facebook i/lub Instagram ani współprowadzony z nimi. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Organizatorowi. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej Nagrody.

 

 

 

 

 

 • 8. Prawa autorskie

 

 1. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem pracy konkursowej (laurki) i materiałów w niej zawartych (dalej także jako „Utwór”) i posiada do niej niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe.
 2. Z chwilą wysłania pracy konkursowej na podany adres Uczestnik:
 3. Udziela Organizatorowi nieodpłatnej, na czas nieokreślony, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji na korzystanie ze zgłoszonego w Konkursie Utworu na następujących polach eksploatacji:
 4. utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w szczególności prasie i w pamięci komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych jak i analogowych, techniką zapisu magnetycznego jak i cyfrowego oraz techniką drukarską i reprograficzną;
 5. rozpowszechnianie Utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 6. w tym poprzez udostępnianie w sieci Internet, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy;
 7. Udziela Organizatorowi zgody na tworzenie, rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych względem pracy konkursowej, w tym na włączanie jej do innych utworów i korzystanie z tak powstałych utworów na polach eksploatacji wskazanych w pkt. I powyżej.
 8. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub praw do znaków towarowych, a także innych majątkowych i osobistych praw lub dóbr osób trzecich, jakie nastąpiło w związku ze zgłoszoną w Konkursie pracą konkursową (laurką), nieprawdziwymi oświadczeniami Uczestnika bądź niedopełnieniem przez niego zobowiązań. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł on w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwej – w związku z naruszeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim – pracy konkursowej (laurki).

 

 

 • 9. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin dostępny jest na stronie www Bezgluten.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www Bezgluten.
 3. Uczestnik w każdym momencie może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez poinformowanie o tym Organizatora.
 4. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych lub nieprawdziwych informacji.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w czasie trwania Konkursu, jedynie w przypadku ważnych przyczyn dotyczących Organizatora lub przeprowadzanego Konkursu, przy czym zmiana taka nie może wpływać negatywnie na prawa lub obowiązki Uczestnika Konkursu.

 

Zamknij
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.