Regulamin
Sklep internetowy bezgluten.pl (zwany dalej Sklepem internetowym) prowadzony jest przez BEZGLUTEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Posądzy, Posądza 128, 32-104 Koniusza, k. Krakowa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa,NIP: 677-222-69-48, REGON: 356817828, Tel. 012 626-58-08 , 012 626-38-88, fax. 012 637-74-89. (zwaną dalej Spółką).
Bezgluten Sp. z o.o.. działa zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2008, a także wymogami HACCP ((Hazard Analysis and Critical Control Point System - Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), w oparciu o Kodeks dobrej praktyki higienicznej dla europejskiego przemysłu młynarskiego, Przewodnik dobrych praktyk higienicznych CAOBISCO oraz Kodeksu Dobrych Praktyk Handlowych.
§1
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego bezgluten.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania z oferty Sklepu internetowego bezgluten.pl niezbędne są:
 1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
oraz:
 1. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) lub telefon/fax.
 1. Oferta Sklepu internetowego obowiązuje tylko na terenie Polski. Spółka nie realizuje wysyłek zagranicznych do indywidualnych odbiorców na warunkach zawartych w ofercie Sklepu internetowego.
§ 2
Rejestracja
 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji.
 2. W celu rejestracji w Sklepie internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe oraz hasło, a także zaakceptować niniejszy regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień.
 1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest nieodpłatna.
 2. Każde kolejne logowanie na konto Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Dane podane przy rejestracji mogą zostać zmienione przez Klienta po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 3. W celu usunięcia konta Klienta konieczne jest wysłanie wiadomości elektronicznej z prośbą o usunięcie konta na adres biuro@bezgluten.pl wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail podanych w formularzu rejestracyjnym. Wiadomości tytułować należy „Usunięcie konta Klienta”.
§3
Zasady korzystania ze Sklepu internetowego
 1. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego może być realizowane za pomocą:
 1. koszyka zakupów w Sklepie internetowym, przy czym jako koszyk zakupów rozumiana jest aplikacja Sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty ich ilość i rodzaj a także umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności;
 2. poczty elektronicznej;
 3. telefonicznie;
 4. faxem.
 1. Zamówienia składane za pomocą poczty elektronicznej kierować należy na adres biuro@bezgluten.pl.
 2. Zamówienia składane drogą telefoniczną składać można w godz. 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku pod numerem: 012 626-58-08, 012 626-38-88.
 3. Zamówienia składane za pomocą faxu składać można pod numerem 012 637-74-89.
 4. Zamówienia składane za pomocą koszyka zakupów, poczty elektronicznej i faxu składać można całodobowo we wszystkie dni tygodnia.
 5. Klient oświadcza, że ma świadomość, iż złożenie zamówienia w Sklepie internetowym łączy się z obowiązkiem zapłaty ceny równej wartości zamówienia oraz kosztów przesyłki.
 6. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem koszyka zakupów należy:
 1. zalogować się do Sklepu internetowego przy wykorzystaniu danych podanych w formularzu rejestracyjnym;
 2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 3. określić liczbę zamawianych sztuk produktu;
 4. kontynuować zakupy zgodnie z lit. a-b lub w celu ich zakończenia kliknąć przycisk „Do kasy”;
 5. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
 6. wybrać sposób zapłaty;
 7. wybrać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
 8. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
 9. kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie”.
 1. Zamówienia składane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz faxu powinny zawierać:
- imię i nazwisko zamawiającego,
- adres zamawiającego,
- numer kontaktowy,
- nazwę i ilość zamawianych towarów,
- adres dostawy,
- określenie sposobu dostawy;
- określenie sposobu płatności;
- oświadczenie, że Klient potwierdza, że ma świadomość, iż złożenie przez niego zamówienia łączy się z obowiązkiem zapłaty ceny równej wartości zamówienia oraz kosztów przesyłki.
 1. Kompletność wskazania danych zamówienia, o których mowa w ust. 7 powyżej stanowi warunek realizacji zamówienia.
 2. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego mogą być zgłaszane Spółce w sposób określony w ust. 1 lit. b-d niniejszego paragrafu.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
§4
Informacje o produktach
 1. Towary, których nabycie jest możliwe za pośrednictwem Sklepu internetowego stanowią produkty spożywcze i towary żywieniowe oraz inne towary okolicznościowe związane z tematyką żywieniową.
 2. Dla zachowania właściwości produktów spożywczych i towarów żywieniowych oraz należytego czasu przydatności do spożycia konicznym jest przechowywanie ich zgodnie z wytycznymi wskazanymi na ich opakowaniach.
 3. W zależności od składu, produkty spożywcze oferowane do nabycia w Sklepie internetowym oznaczone są symbolami:
 1. bez glutenu;
 2. niskobiałkowe PKU;
 3. bez skrobi pszennej;
 4. bez mleka;
 5. bez jaj;
 6. bez czekolady;
 7. bez soi.
 1. Spółka oświadcza, że wszystkie produkty oferowane do nabycia w Sklepie internetowym posiadają właściwości wskazane w opisie produktu.
 2. Ceny towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży oraz do dokonywania zmian w cenach produktów a także do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje realizowane w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
§5
Realizacja zamówień
 1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.
 2. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego zgodnie z warunkami określonymi w treści § 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Zamówienie Klienta potwierdzane jest przez Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną na dane podane w formularzu rejestracyjnym lub przy składaniu zamówienia w następujący sposób:
  1. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem koszyka zakupów lub poczty elektronicznej -po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wysyłane jest potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji;
  2. w przypadku zamówienia złożonego faxem - potwierdzenie o którym mowa w zdaniu poprzednim wysyłane jest na numer z jakiego nadany został fax z zamówieniem.
  3. W przypadku zamówień złożonych telefonicznie -potwierdzenie następuje w formie ustnej.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia - w czasie 24 godzin od jego wpłynięcia - zamówienie może zostać anulowane. Dotyczy to również zamówień, nieopłaconych w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia, w których jako sposób płatności wskazany został przelew bankowy. O anulowaniu zamówienia Klient informowany jest w sposób określony w treści ust. 4 niniejszego paragrafu.
 6. Zamówienia złożone od poniedziałku do czwartku do godz. 14:00 realizowane są w tym samym dniu roboczym lub najpóźniej w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone od czwartku od godz. 14:00 do poniedziałku do godz. 8:00 realizowane są od w najbliższym dniu roboczym.
 7. Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
 8. W przypadku braku zamówionego produktu w magazynie Spółki lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Spółka może poinformować Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Spółka dopuszcza możliwość anulowania przez klienta potwierdzonego zamówienia w dniu jego złożenia. Anulowanie zamówienia jest możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@bezgluten.pl (w tytule wiadomości wpisać należy „Anulowanie zamówienia”) lub drogą telefoniczną na numer 012 626-58-08. Nie jest możliwe anulowanie zamówienia po wysłaniu przesyłki.
 10. Pod pojęciem anulowania zamówienia nie należy rozumieć uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy.
 11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z regulacją § 6 ust. 10 niniejszego Regulaminu.
 12. Przedmiot zamówienia jest dostarczany przesyłką kurierską za pośrednictwem firm kurierskich Siódemka, UPS oraz DPD – których jakość świadczenia usług zapewnia należyty transport produktów z uwzględnieniem ich specyfiki.
 13. Przesyłka przekazana firmie kurierskiej oklejana jest taśmą firmową z logiem Spółki. W przypadku otrzymania przesyłki z uszkodzoną taśmą lub w naruszonym opakowaniu, wskazującym na ingerencję w zawartość przesyłki osób trzecich prosimy o odmowę odbioru takiej przesyłki i poinformowanie Spółki o zaistniałym fakcie lub otwarcie jej w obecności kuriera i sporządzenie protokołu reklamacyjnego.
 14. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 15. Spółka dopuszcza następujące formy płatności:
 1. przy odbiorze przesyłki (za pobraniem przy wysyłce kurierskiej). Oplata za zamówione produkty jest pobierana przez kuriera w momencie dostarczenia paczki.
 2. przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym, przekazem pocztowy (numer rachunku bankowego podany poniżej oraz każdorazowo w potwierdzeniu, otrzymanym bezpośrednio po dokonaniu zamówienia). Wpłat należy dokonywać na numer rachunku bankowego:
ING BANK ŚLĄSKI

68 1050 1445 1000 0090 3136 6181

W tytule przelewu podać należy numer zamówienia (wskazany również w potwierdzeniu), co ułatwia identyfikację płatności i przyspiesza wysyłkę.
 1. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.
 2. Wysyłka zamówienia jest realizowana w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku Spółki za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Wraz z dostarczeniem Towarów do Klienta, dostarczane jest również pisemne potwierdzenie zawarcia na odległość umowy kupna tych Towarów.
§6
Odstąpienia od umowy oraz reklamacje
 1. Za konsumenta rozumie się Klienta – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Spółce oświadczenia na piśmie (wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu – skorzystanie z zamieszczonego wzoru nie jest jednak obligatoryjne).
 3. Zgodnie z regulacją art. 38 pkt. 4 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 4. Za towary ulegające szybkiemu zepsuciu w rozumieniu ust. 3 niniejszego paragrafu rozumie się:
 1. Pieczywo
 2. Wybrane produkty cukiernicze m.in. drożdżówki z nadzieniami
 1. Spółka zobowiązana jest do dostarczenia Klientowi towarów wolnych od wad fizycznych lub prawnych. Spółka odpowiada wobec Klienta jeżeli towar konsumpcyjny w chwili wydania ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową może on złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Spółka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Spółkę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Spółkę (wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu skorzystanie z zamieszczonego wzoru nie jest jednak obligatoryjne).
 2. Odstąpienie od umowy z powodu stwierdzonych wad powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia, za wyjątkiem towarów, dla których daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia nie określa się.
 3. Odstąpienie od umowy z powodu stwierdzonych wad może być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxem oraz drogą telefoniczną. W zawiadomieniu Klient powinien w zawiadomieniu wskazać rodzaj dostrzeżonej niezgodności i opisać na czym ona polega. Konieczność wykazania faktu zawiadomienia Spółki o stwierdzeniu istnienia wad spoczywa na Kliencie w zgodzie z regulacją art. 6 kodeksu cywilnego.
 4. Spółka nie odpowiada za wady, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o nich wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
 6. W przypadku wymiany towaru lub odstąpienia Klienta od umowy zgodnie z treścią ust. 2 i 5 niniejszego paragrafu Spółka bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 14 dni dokona zwrotu kosztów odesłania towaru do Spółki, a w przypadku odstąpienia od umowy kosztów zakupu (wraz z odsetkami od dokonanej przedpłaty w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego i nie wnosił o dokonanie zwrotu w inny sposób zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.
 7. Regulacji ust. 11 nie stosuje się w przypadku stwierdzenia przekroczenia przez Klienta terminów, o których mowa w treści ust. 2 niniejszego paragrafu, stwierdzenia braku wadliwości towaru lub stwierdzenia okoliczności uniemożliwiających odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. W takim przypadku Spółka poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxu lub telefonicznie (w zależności od rodzaju środka porozumiewania na odległość, za pośrednictwem którego złożone zostało zawiadomienie o istnieniu wad lub odstąpieniu od umowy) o stwierdzeniu zaistnienia powyższych przesłanek oraz dokona ustalenia sposobu wysyłki towaru do Klienta. Koszty ponownej wysyłki towaru nie obciążają Spółki.
 8. W przypadku odsyłania towaru celem wymiany lub na skutek odstąpienia od umowy - za należyte przechowywanie i zapakowanie towaru oraz jego zabezpieczenie przed zniszczeniem w trakcie przesyłki i wpływem czynników zewnętrznych oraz z uwzględnieniem specyfiki towaru- Klient odpowiada na zasadach ogólnych.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Spółki. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnień wynikających z rękojmi Spółka niezwłocznie zwraca Klientowi koszty dostarczenia do niej towaru, chyba, że stwierdzony zostanie brak podstaw do uwzględnienia roszczeń z rękojmi. Zwrot kosztów następuje zgodnie z ust. 11.
 10. Towary dostępne do nabycia w Sklepie internetowym nie są objęte gwarancją w rozumieniu art. 577 § 1 i nast. kodeksu cywilnego.
 11. Klient niezadowolony z wyniku rozpoznania zgłoszonej przez niego reklamacji uprawniony jest do złożenia do Spółki odwołania od decyzji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji. Wniesienie odwołania następuje na zasadach określonych w treści niniejszego paragrafu.
 12. W przypadku negatywnego rozpoznania zgłoszonego odwołania Klient uprawniony jest do skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego). Zasady dostępu do procedur:
 1. mediacja/sądownictwo polubowne – „jeżeli konsument chce rozwiązać spór z przedsiębiorcą bez udziału sądu powinien skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (w niektórych instytucjach formularz ten ma różne nazwy, np. wniosek-zapis na sąd polubowny). Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie po:
 • zakończeniu procesu reklamacyjnego
 • wyrażeniu przez obie strony zgody na postępowanie
Jeżeli jedna ze stron nie będzie chciała poddać się procedurze alternatywnych metod rozstrzygania sporów, nie jest możliwe jej zastosowanie.”1
 1. sądownictwo polubowne przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim (SPSK) – „Sprawę do SPSK może wnieść konsument, przedsiębiorca, organizacja konsumencka oraz powiatowy/miejski rzecznik konsumentów. W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim/wniosek-zapis na sąd polubowny). Formularze dostępne są w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - Lista WIIH wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl Postępowania są, co do zasady bezpłatne.
Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji
Rozwiązanie sporu uzgodnione przez strony ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej. Jednocześnie nie służy od niego odwołanie. Należy jednak pamiętać, że skorzystanie z mediacji nie ma wpływu na możliwość wniesienia sporu do sądu powszechnego lub do rozpatrzenia przez stały polubowny sąd konsumencki przy WIIH. Ugoda oraz wyroki wydane przez SPSK mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku można wnieść skargę do sądu powszechnego. Należy jednak pamiętać, że żądanie uchylenia wyroku jest możliwe, jeżeli w trakcie postępowania doszło do uchybień formalnych lub proceduralnych (np. brak zapisu na sąd polubowny, nie zostały zachowane wymagania co do składu sądu, w tej samej sprawie między tymi samymi stronami zapadł prawomocny wyrok sądu). Skargę należy wnieść nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia wyroku. W przypadku zawarcia przed sądem ugody, strony nie mogą jej zaskarżyć.”2
Procedury pozasądowego rozpoznawania sporów z udziałem konsumentów szczegółowo opisane zostały na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1363)
§6
Dane osobowe
 1. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym.
 3. Administratorem danych osobowych jest „BEZGLUTEN” Sp. z o.o. z siedzibą w Posądzy, (Posądza 128, 32-104 Koniusza, k. Krakowa) zwana Spółką. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu internetowego są poufne i w żadnym wypadku, ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz marketingu produktów i usług.
 5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia zadania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
§7
Postanowienia końcowe
 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 3. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
1 źródło http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1363 (dostęp dnia 14 grudnia 2014 r.);
2 źródło http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1363 (dostęp dnia 14 grudnia 2014 r.);