Regulamin

Sklep internetowy bezgluten.pl prowadzony jest przez BEZGLUTEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Posądzy, Posądza 128, 32-104 Koniusza k. Krakowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000655404, NIP: 5252691035, REGON: 366178295, kapitał zakładowy 200 000 zł, numer rejestrowy w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami: 000050514, tel. 012 626-58-08, 012 626-38-88, fax. 012 637-74-89 (opłaty za połączenia według stawek poszczególnych operatorów, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

Bezgluten sp. z o.o. działa zgodnie ze  standardem IFS Food oraz standardem BRC Food z modułem dodatkowym AOECS Gluten-Free Foods.

Stosownie do art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Bezgluten sp. z o.o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) przedmiotowej ustawy.

§1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, a w szczególności składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, jak również związane z tymi czynnościami usługi świadczone drogą elektroniczną.

Dostawy Sklep internetowy realizuje tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:

„KC” – oznacza to ustawę z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

„Kliencie” – oznacza to każdego klienta Sklepu internetowego, niezależnie od tego czy posiada on status konsumenta;

„konsumencie” – oznacza to konsumenta w rozumieniu art. 221 KC;

„konsumencie – przedsiębiorcy” – oznacza to osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

„Regulaminie” – oznacza to niniejszy Regulamin;

„RODO” – oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);

„Sklepie internetowym” – oznacza to sklep internetowy bezgluten.pl (https://bezgluten.pl/sklep/);

„Spółce” lub „Sprzedawcy” – oznacza to Bezgluten sp. z o.o. (dane Spółki podano na wstępie Regulaminu);

„Usługach Elektronicznych” – oznacza to usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4) u.s.u.d.e., o których mowa w § 2 Regulaminu;

„ustawie o prawach konsumenta” – oznacza to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

„u.s.u.d.e.” – oznacza to ustawę z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2

Usługi Elektroniczne. Rejestracja i usuwanie konta. Reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych.

W ramach Sklepu internetowego Spółka nieodpłatnie świadczy na rzecz Klientów następujące Usługi Elektroniczne:

- przeglądanie treści strony internetowej Sklepu internetowego i przeszukiwanie jej zawartości za pomocą wbudowanej wyszukiwarki;

- konto użytkownika w Sklepie internetowym;

- umożliwienie składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym i ich zakupu na zasadach określonych w Regulaminie, w tym z pomocą tzw. koszyka – funkcjonalności Sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty, ich ilość i rodzaj, a także umożliwiającej Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności;

- podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu do konta (dotyczy Klientów, którzy utworzyli konto w Sklepie internetowym);

- dostęp do historii zamówień (dotyczy Klientów, którzy utworzyli konto w Sklepie internetowym);

- korzystania z programu lojalnościowego, o którym mowa w § 8 Regulaminu (dotyczy Klientów, którzy utworzyli konto w Sklepie internetowym);

- wyrażania opinii o Sklepie internetowym poprzez stronę internetową Sklepu internetowego (zakładka „Zostaw opinię”);

- kierowania wiadomości do Sklepu internetowego przez moduł zawarty na stronie internetowej Sklepu internetowego (zakładka „Zostaw nam wiadomość”);

- komentowania poszczególnych towarów oferowanych w Sklepie internetowym za pomocą komentarzy i graficznych lub liczbowych systemów ocen (np. zaznaczanie określonej ilości gwiazdek lub wystawianie ocen w skali numerycznej).

- newsletter.

Do korzystania z całości Usług Elektronicznych niezbędne są:

- komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, oraz

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Zasady utworzenia konta Klienta (rejestracji w Sklepie internetowym):

- rejestracja w Sklepie internetowym jest nieodpłatna;

- należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, a także zaakceptować niniejszy Regulamin;

- z chwilą dokonania powyższych czynności zostaje utworzone konto Klienta, które w celu dokonywania zakupów z Sklepie internetowym należy uzupełnić o dane adresowe i numer telefonu Klienta;

- utworzenie konta Klienta zostaje potwierdzone poprzez e-mail powitalny wysyłany na adres e-mail Klienta podany przy zakładaniu konta;

- z chwilą otrzymania e-mail’a powitalnego, o którym mowa powyżej, zostaje zawarta umowa o świadczenie Usług Elektronicznych pomiędzy Spółką a Klientem, do której zastosowanie ma niniejszy Regulamin.

Każde kolejne logowanie na konto Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Dane podane przy rejestracji mogą zostać zmienione przez Klienta po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

W ramach korzystania z Usług Elektronicznych Klient jest zobowiązany do (poszczególne obowiązki mogą dotyczyć wszystkich lub wybranych Usług Elektronicznych, w zależności od ich specyfiki):

- wskazywania w odpowiednich formularzach (w szczególności dotyczących konta Klienta) prawdziwych i aktualnych danych oraz niezwłocznej ich aktualizacji w przypadku ich zmiany;

- korzystania z Usług Elektronicznych zgodnie z Regulaminem, przepisami prawa oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz korzystania z niego przez innych użytkowników;

- niedostarczania, nieumieszczania i nierozsyłania treści bezprawnych, w szczególności zabronionych przepisami prawa, wulgarnych, naruszających prawa osób trzecich lub ich dobra osobiste (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

- niezakłócania działania Sklepu internetowego jak i całości strony internetowej Sklepu internetowego, w tym Usług Elektronicznych.

Klient w każdej chwili może usunąć konto w Sklepie internetowym. W celu usunięcia konta Klienta należy:

- wybrać opcję „Skasuj konto” dostępną w zakładce „Moje konto” – „Zarządzanie prywatnością”, lub

- wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres biuro@bezgluten.pl wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail podanych w formularzu rejestracyjnym. Wiadomości tytułować należy „Usunięcie konta Klienta” lub podobnie, przy czym stanowi to jedynie zalecenie i nie wpływa na skuteczność skierowanego żądania.

Spółka może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych (zlikwidować konto Klienta) za miesięcznym terminem wypowiedzenia, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany przy utworzeniu konta, jeżeli:

Spółka podejmie decyzję o likwidacji Sklepu internetowego lub zakończeniu działalności;

nastąpi zmiana przepisów prawa bądź ich interpretacji przez sądy lub organy administracji uniemożliwiające lub znacząco utrudniające świadczenie Usług Elektronicznych;

Klient narusza niniejszy Regulamin;

brak jest jakiejkolwiek aktywności na koncie przez nieprzerwany okres 3 lat.

Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego oraz korzystanie z innych Usług Elektronicznych wymienionych w ust. 1 powyżej nie oznaczonych jako dotyczące Klientów, którzy utworzyli konto w Sklepie internetowym, nie wymaga rejestracji.

Reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych, jak również inne uwagi i nieprawidłowości związane z działaniem Sklepu internetowego można kierować:

- drogą e-mail na adres biuro@bezgluten.pl – wiadomości należy tytułować „Reklamacja usług elektronicznych” lub podobnie, przy czym stanowi to jedynie zalecenie i nie wpływa na skuteczność skierowanej reklamacji, lub

- pocztą, na adres siedziby Spółki.

Spółka odnosi się do reklamacji, o których mowa w ust. 8 powyżej w terminie 30 dni od ich otrzymania na piśmie lub innym trwałym nośniku, stosownie do art. 7a ustawy o prawach konsumenta. Nieudzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uważa się za uznanie reklamacji.

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego mogą być zgłaszane Spółce w sposób określony w niniejszym § 2 ust. 1 lit. g) i h) oraz § 2 ust. 9.

Nazwy zakładek lub przycisków znajdujących się na stronie Sklepu internetowego, o których mowa w Regulaminie mogą ulegać zmianom z przyczyn technicznych (np. z uwagi na zmiany układu graficznego lub oprogramowania Sklepu internetowego), przy czym będą zachowywały one znaczenie tożsame do nazw w poprzednim brzmieniu i nie będą powodowały zmiany dostępnych Usług Elektronicznych i ich funkcjonalności. Zmiany takie nie stanowią zmiany Regulaminu.

§ 3

Treści na stronie internetowej Sklepu internetowego

Spółka lub podmioty, z którymi Spółka zawarła właściwe umowy pozostają właścicielami treści (w tym nazwy) i grafik publikowanych na stronie Sklepu internetowego, jak również kodu źródłowego i ogólnej koncepcji (layoutu) strony. Klienci mają prawo do korzystania z tych treści nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych, wyłącznie w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

W ramach korzystania ze Sklepu internetowego Klienci mogą publikować komentarze dotyczące poszczególnych towarów oferowanych w Sklepie internetowym oraz oceniać je za pomocą graficznych lub liczbowych systemów ocen (np. zaznaczanie określonej ilości gwiazdek lub wystawianie ocen w skali numerycznej). Treści te mają publiczny charakter (są widoczne dla wszystkich osób odwiedzających stronę Sklepu internetowego), na co Klient wyraża zgodę, a ich umieszczenie nie wymaga utworzenia konta w Sklepie internetowym.

Treści umieszczane przez Klienta nie mogą mieć charakteru bezprawnego, a w szczególności naruszać § 2 ust. 5 lit. c) Regulaminu. Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy naruszających to postanowienie.

Zamieszczając treści, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz ewentualne inne treści (w przypadku uruchomienia takiej funkcjonalności) Klient udziela Spółce licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych treści w zakresie działalności gospodarczej Spółki. Licencja ta jest udzielana na czas nieoznaczony, nieograniczona terytorialnie, niewyłączna i nieodpłatna. Licencja dotyczy zarówno całości jak i części treści, o których mowa w ust. 2 powyżej.

§4

Asortyment Sklepu internetowego

Informacje o produktach i ich cenach zamieszczone na stronach Sklepu internetowego lub kierowane do Klientów w inny sposób nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów KC i stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy kierowane przez Spółkę do Klientów.

Dla zachowania właściwości produktów spożywczych i towarów żywieniowych oraz należytego czasu przydatności do spożycia koniecznym jest przechowywanie ich zgodnie z wytycznymi wskazanymi na ich opakowaniach lub instrukcjach.

Spółka oświadcza, że wszystkie oświadczenia żywieniowe dotyczące produktów oferowanych do nabycia w Sklepie internetowym spełniają zasady stosowania danego oświadczenia określone w prawie polskim i Unii Europejskiej.

Ceny towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.

Spółka zastrzega sobie prawo wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży oraz do dokonywania zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§5

Zasady składania zamówień

Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego może być realizowane za pomocą koszyka zakupów w Sklepie internetowym.

Zamówienia składać można całodobowo we wszystkie dni tygodnia, przy czym zamówienia złożone od poniedziałku do czwartku do godz. 14:00 realizowane są w tym samym dniu roboczym lub najpóźniej w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone od czwartku od godz. 14:00 do poniedziałku do godz. 8:00 realizowane są w najbliższym dniu roboczym. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu internetowego czas realizacji zamówień uległby tymczasowemu wydłużeniu, stosowna informacja zostanie opublikowana na stronie Sklepu internetowego, a Klienci, którzy złożyli zamówienia przed takim wydłużeniem otrzymają także informacje za pośrednictwem tego ze środków komunikacji, za pomocą którego złożyli zamówienie (zmiana czasu realizacji zamówienia nie wyłącza uprawnień Klienta do anulowania zamówienia lub odstąpienia od umowy, przysługujących na podstawie niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa).

Klient oświadcza, że ma świadomość, iż złożenie zamówienia w Sklepie internetowym łączy się z obowiązkiem zapłaty ceny równej wartości zamówienia oraz kosztów przesyłki.

W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem koszyka zakupów należy:

- zalogować się do Sklepu internetowego przy wykorzystaniu danych podanych w formularzu rejestracyjnym;

- wybrać produkt (lub produkty) będący przedmiotem zamówienia, określić liczbę zamawianych sztuk, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

- kliknąć przycisk „Realizuj zamówienie”;

- wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);

- wybrać sposób zapłaty;

- wybrać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu; 

- wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

- potwierdzić akceptację Regulaminu;

- kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

§6

Potwierdzanie i realizacja zamówień. Dostawy i płatności.

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu / produktów.

Zamówienie Klienta potwierdzane jest przez Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z chwilą jego dokonania następuje zawarcie umowy sprzedaży produktu / produktów pomiędzy Spółką a Klientem.

W przypadku braku zapłaty ceny w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane. O anulowaniu zamówienia Klient informowany jest w sposób określony w treści ust. 2 niniejszego paragrafu.

Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu, które mogą być objęte jednym zamówieniem. W takim wypadku opis produktu będzie zawierał stosowną informację.

W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sklepu internetowego, Spółka informuje Klienta o zaistniałej sytuacji i niezwłocznie dokonuje zwrotu zapłaconej ceny.

Spółka dopuszcza możliwość anulowania przez Klienta potwierdzonego zamówienia wyłącznie w całości, w dniu jego złożenia. Anulowanie zamówienia jest możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@bezgluten.pl (w tytule wiadomości wpisać należy „Anulowanie zamówienia”). Nie jest możliwe anulowanie zamówienia po wysłaniu produktów do Klienta – nie wyłącza to jednak uprawnień Klienta będącego konsumentem lub konsumentem – przedsiębiorcą do odstąpienia od umowy.

W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 7 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę na zasadach przewidzianych w § 7 ust. 7 Regulaminu.

Aktualnie dostępne metody dostaw produktów oraz koszty dostawy, wraz z możliwością wyboru metody, widoczne są w koszyku, w podsumowaniu danego zamówienia.

Przesyłka przekazana przewoźnikowi dokonującemu dostawę oklejana jest taśmą firmową z logiem Spółki. W przypadku otrzymania przesyłki z uszkodzoną taśmą lub w naruszonym opakowaniu, wskazującym na ingerencję w zawartość przesyłki osób trzecich prosimy o odmowę odbioru takiej przesyłki i poinformowanie Spółki o zaistniałym fakcie lub otwarcie jej w obecności kuriera i sporządzenie protokołu reklamacyjnego.

Celem dokonania przez Sklep internetowy prawidłowej i terminowej dostawy produktów do Klienta jest podanie przez niego prawidłowych danych, a w szczególności adresu dostawy.

Dostępne aktualne metody płatności określone są w zakładce „Płatności” Sklepu internetowego. Dopuszczalne metody płatności mogą być uzależnione od wybranego sposobu dostawy. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.

Wysyłka zamówienia jest realizowana w ciągu jednego dnia roboczego od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku Spółki.

Sprzedawca informuje, że w przypadku, gdy pomimo prób doręczenia produktów, Klient nie odbierze ich pod wskazanym przez siebie adresem dostawy, produkty zostaną zwrócone do Sprzedawcy (nadawcy), a koszt takiego zwrotu odpowiada opłacie pobieranej od Klienta za dostawę produktów. W takich wypadkach Klient zostanie obciążony kosztami zwrotu produktów do Sprzedawcy niezależnie od ewentualnego obowiązku zwrotu ceny za produkty przez Sprzedawcę (tj. ewentualny zwrot ceny nie będzie obejmował kosztów dostawy lub koszty te zostaną odjęte od zwracanej kwoty – jeżeli przy danym zakupie dostawa była dla Klienta darmowa, tj. pokrywana przez Sklep internetowy). Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kosztami zwrotu nieodebranych produktów z powyższych przyczyn także w wypadku wysłania produktów wymienionych na nowe w wyniku reklamacji złożonej przez Klienta. W przypadkach, o których mowa w zdaniach poprzedzających, Klient ma prawo zwrócenia się o dokonanie ponownej dostawy produktów na wskazany przez siebie adres, przy czym koszty takiej dostawy ponosić będzie Klient, a w przypadku braku odbioru produktów pomimo prób doręczenia odpowiednie zastosowanie znajdą zdanie 1 i 2 niniejszego ustępu.

Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Sklep internetowy faktur elektronicznych, które będą doręczane na adres e-mail podany przy tworzeniu konta. W celu wycofania zgody, należy skierować stosowną wiadomość na adres e-mail Sklepu internetowego: biuro@bezgluten.pl

§7

Odstąpienie od umowy oraz reklamacje

Klientowi będącemu konsumentem lub konsumentem - przedsiębiorcą przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Spółce oświadczenia na piśmie (wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu – skorzystanie z zamieszczonego wzoru nie jest jednak obligatoryjne).

Zgodnie z regulacją art. 38 pkt 4) ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie przysługuje konsumentowi lub konsumentem – przedsiębiorcy w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Informacja o takich cechach będzie zawarta w opisie posiadających je produktów, którymi w szczególności mogą być pieczywo i wybrane produkty cukiernicze (np. drożdżówki z nadzieniem).

Spółka zobowiązana jest do dostarczenia Klientowi towarów wolnych od wad fizycznych lub prawnych. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad, Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady określone Regulaminie, a w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie – określone w art. 556 i następnych KC, przy czym uregulowania KC dotyczące konsumentów stosuje się wyłącznie do Klientów będących konsumentami lub konsumentami – przedsiębiorcami (w tym wypadku – z wyłączeniem art. 558 § 1 zdanie 2 KC). W szczególności, jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy (z wyjątkiem wad nieistotnych), chyba że Spółka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Klient będący konsumentem lub konsumentem – przedsiębiorcą może ponadto żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Spółkę. W przypadku Klientów innych niż konsumenci lub konsumenci – przedsiębiorcy, odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem art. 558 § 2 KC.

Reklamacje jak również inne uwagi i oświadczenia można kierować:

- drogą e-mail na adres biuro@bezgluten.pl, lub

- pocztą, na adres siedziby Spółki.

W reklamacji Klient powinien opisać na czym polega wada towaru oraz wskazać związane z tym żądania.

Spółka odnosi się do reklamacji w terminie 30 dni od ich otrzymania na piśmie lub innym trwałym nośniku, stosownie do art. 7a ustawy o prawach konsumenta. Nieudzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uważa się za uznanie reklamacji.

Ewentualne odstąpienie od umowy z powodu stwierdzonych wad powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty maksymalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia, za wyjątkiem towarów, dla których daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia nie określa się.

W przypadku wymiany towaru lub odstąpienia Klienta od umowy zgodnie z treścią ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu Spółka bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta dokona zwrotu kosztów odesłania towaru do Spółki, z zastrzeżeniem zdania 3, a w przypadku odstąpienia od umowy - także ceny sprzedaży (wraz z odsetkami ustawowymi od dokonanej przedpłaty). Zwrot ceny sprzedaży nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient do dokonania płatności, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego i nie wnosił o dokonanie zwrotu w inny sposób, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.

Regulacji ust. 7 nie stosuje się w przypadku stwierdzenia przekroczenia przez Klienta terminów, o których mowa w treści ust. 1 niniejszego paragrafu, stwierdzenia braku wadliwości towaru lub stwierdzenia okoliczności uniemożliwiających odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. W takim przypadku Spółka poinformuje Klienta o stwierdzeniu zaistnienia powyższych przesłanek oraz dokona ustalenia sposobu wysyłki towaru do Klienta. Koszty ponownej wysyłki towaru nie obciążają Spółki.

Odsyłając towar w związku z jego wymianą lub odstąpieniem od umowy, Klient powinien odpowiednio go zapakować, tj. w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie transportu w normalnych okolicznościach.

Towary dostępne do nabycia w Sklepie internetowym nie są objęte gwarancją w rozumieniu art. 577 i następnych KC, z wyjątkiem takich towarów, dla których Spółka lub zewnętrzny producent wprost udzieli takiej gwarancji.

§8

Program lojalnościowy i inne promocje

Program lojalnościowy jest dostępny dla wszystkich Klientów posiadających konto w Sklepie internetowym.

Program lojalnościowy dotyczy wyłącznie produktów marki „Bezgluten”.

W ramach programu lojalnościowego Klienci uzyskują punkty za dokonywane zakupy, przy czym za każdą wydaną złotówkę otrzymuje się 1 (jeden) punkt.

W przypadku produktów objętych obniżką cen (np. z uwagi na promocję lub wyprzedaż), punkty nie są naliczane, chyba że Spółka wyraźnie wskaże inaczej w opisie danego produktu.

Ilość zebranych punktów Klient może zweryfikować na swoim koncie w zakładce „Moje punkty lojalnościowe”.

Zebrane punkty klient może przekształcić na bon wartościowy do wykorzystania przy kolejnych zakupach, za pomocą przycisku „Przekształć moje punkty na bon”. Wartość bonu jest uzależniona od liczby wykorzystanych punktów, przy czym za 1 (jeden) punkt można uzyskać bon o wartości 0,05 złotych (5 groszy). W wyniku wykorzystania bonu wartościowego przy danym zakupie, cena sprzedaży zostaje obniżona o wartość bonu. Jeżeli wartość bonu jest wyższa niż cena sprzedaży, bon jest realizowany do wysokości ceny sprzedaży, a niewykorzystaną część bonu można wykorzystać do kolejnych zakupów.

Punkty wygasają w terminie roku od ich uzyskania.

Spółka może okresowo zwiększyć przeliczniki, o których mowa w ust. 3 i 6 powyżej (np. wprowadzić zasadę 1 PLN = 2 punkty) – w takim wypadku Spółka zamieści na stronie internetowej Sklepu internetowego informację o zasadach takiej promocji, w szczególności zmienionych przelicznikach i okresie ich obowiązywania.

Bony wartościowe wygasają w terminie roku od ich wygenerowania na podstawie ust. 5.

Spółka może organizować obniżki cen, akcje rabatowe itp., dotyczące całości lub części asortymentu Sklepu internetowego – w takim wypadku przy opisie danego produktu, będą widniały:

- wartość (procentowa lub kwotowa) obniżki, cena produktu przed i po obniżce;

- okres, w którym obniżka obowiązuje wskazany poprzez określenie dat lub informacja, że obniżka obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Spółka może też organizować inne czasowe lub bezterminowe akcje promocyjne dotyczące całości lub części asortymentu Sklepu internetowego. Zasady tego rodzaju akcji będą określane w odrębnych regulaminach.

§9

Pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentami

Niezależnie od drogi sądowej, rozwiązywanie sporów konsumenckich może również następować na drodze polubownej (pozasądowej). Korzystanie z pozasądowych metod rozwiązywania sporów ma charakter dobrowolny. Poniższe postanowienia mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Spółki do korzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

Prawa i obowiązki konsumentów i przedsiębiorców oraz sposoby procedowania w zakresie pozasądowych metod rozwiązywania sporów konsumenckich wynikają z:

- obowiązującego prawa [w szczególności ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)], oraz

- wewnętrznych regulacji podmiotów zajmujących się rozpatrywaniem takich sporów, których wykaz można uzyskać m.in. na stronach internetowych Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php).

Konsument ma w szczególności możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr

§10

Dane osobowe

Administratorem  danych osobowych jest Spółka, tj. Bezgluten spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Posądzy, Posądza 128, 32-104 Koniusza, KRS: 0000655404, NIP: 5252691035, REGON: 366178295, adres e-mail: biuro@bezgluten.pl.

Spółka przetwarza  dane osobowe zgodnie z Postanowieniami Polityki Prywatności dostępnej dla każdego Klienta na stronie internetowej https://bezgluten.pl/sklep/content/8-polityka-prywatnosci.

Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Elektronicznych każdy z Klientów powinien zapoznać się z dokumentem Polityki Prywatności.

§11

Zmiany Regulaminu

Spółka może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. w następujących przypadkach:

- konieczności dostosowania brzmienia regulaminu do wymogów wynikających z przepisów prawa lub wiążących Spółkę wyroków sądów lub decyzji administracyjnych;

- zmian organizacyjnych lub technicznych w Sklepie internetowym;

- zmian w asortymencie Sklepu internetowego oraz zakresu Usług Elektronicznych i ewentualnych innych usług i funkcjonalności (w tym programu lojalnościowego), do których stosuje się Regulamin (nowe usługi i funkcjonalności, modyfikacja lub wycofanie dotychczasowych usług i funkcjonalności).

Zmiany Regulaminu zostaną udostępnione poprzez publikację na stronie Sklepu internetowego oraz za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji w Sklepie internetowym.

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 2, Jeżeli Klient nie akceptuje zmian, ma prawo w powyższym terminie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych, co skutkować będzie likwidacją jego konta w Sklepie internetowym.

Zmiana Regulaminu pozostaje bez wpływu na zamówienia Klientów złożone przed jej wejściem w życie. W przypadku zmian polegających na modyfikacji lub likwidacji programu lojalnościowego, o którym mowa w § 8, punkty i bony wartościowe uzyskane / wygenerowane przed wejściem w życie zmiany pozostają ważne na zasadach określonych w § 8 ust. 7 i 8.

§12

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Postanowienie to nie pozbawia Klientów będących konsumentami lub konsumentami – przedsiębiorcami mających miejsce zwykłego pobytu poza Polską ochrony zapewnianej im przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa konsumenta (lub konsumenta – przedsiębiorcy).

Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą podlegać ochronie na postawie właściwych przepisów o prawach autorskich i prawach własności przemysłowej.

Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem lub konsumentem - przedsiębiorcą a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

Loading...